Sis­teme de închi­dere BKS

Cu sis­temele de închi­dere de la BKS dis­puneți de o multitudine de soluții pentru secu­rizarea ușilor. Aplica­bili­tatea lor se înt­inde de la simpla ușă de intrare pentru locuință până la modernele sis­teme de închi­dere Master Key cu structură complexă de auto­rizare a accesului din domeniul indu­s­trial. Cerințele de con­fort și secu­ri­tate pot fi îndeplinite per­so­nalizat și eco­nomic, prin combi­narea sis­temelor de închi­dere meca­nice și elec­tro­nice.

Sis­teme de închi­dere meca­nice

Sis­temele meca­nice de închi­dere permit amp­li­fi­carea gradului de secu­rizare și pro­tecție împo­t­riva efracției pentru toate tipu­rile de uși, într-o manieră durabilă. Aceste sis­teme sunt dispo­nibile în vari­ante de soluții flexibile pentru o gamă completă de utilizări.

Cil­in­drul meca­tronic
janus SE

Bazându-se pe sis­temul mecanic janus cu cheie rever­si­bilă, cil­in­drul janus SE combină caracte­risticile pozi­tive ale unui cil­indru mecanic cu comodi­tatea unui cil­indru elec­tronic. Aceasta fără a putea fi recunoscut ca atare direct din exte­rior.

Sis­temul SE de închi­dere elec­tro­nică

Sis­temul elec­tronic de închi­dere SE combină avantajele sis­tem­ului Master Key mecanic cu cele ale contro­lului elec­tronic al accesului. Mon­tare ușoară, pro­gra­mare flexibilă.

Sis­teme Master Key

Cu aju­torul unui sistem Master Key amp­li­ficați nivelul individual de secu­ri­tate al unei clădiri și con­figu­rați ierarhii complexe de auto­rizații de închi­dere și niveluri de secu­ri­tate, în funcție de nece­sități. De la domeniul rezidențial, până la marile complexe de clădiri indu­s­triale.

Software­ / Servicii

Pentru o mai efici­entă pla­ni­fi­care, plasare a comen­zilor și admi­ni­s­trare a sis­temelor dvs. de închi­dere, vă oferim soluții de software­ și plat­forme online comode, care vă stau la dispo­ziție 24 de ore din 24.


X
Descărcări
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Denumire Dimensiune fişier Descăr­care
Mai multă siguranță: Sisteme de închidere inovative 11,6 MB Descărcare