Pie de imprenta

Responsabilidad global
GU-Slovensko s.r.o.
Dolné Hony 24
Priemy­­­selný park Nitra - Sever

Tel.:    +421 37 28525-00
Fax:    +421 37 28525-99
Correo electrónico: office@g-u.sk

Gerente: Julius von Resch, Radoslav Kmec

Zapísaný v OR OS Bra­­­tislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 22248/B

Kon­takt­daten des Daten­schutz­be­auf­tragten:
Daten­schutz­be­auf­tragter
Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz@g-u.de

Vylúčenie zodpove­dnosti

V zmysle platných zákonných pred­­pisov je za obsah stránok zodpovedná:
GU-Slovensko s.r.o.

GU-Slovensko s.r.o., výslovne preh­lasuje, že cudzie inter­ne­tové stránky, ktoré pri­amymi alebo nepri­amymi odkazmi súvisiacimi s webovými stránkami Gret­sch­-Unitas, vo chvíli vzniku týchto odkazov nemali v obsahu nič, čo by bolo nelegálne alebo pro­­ti­právne.

GU-Slovensko s.r.o. nemá žiadny vplyv na aktuálne ani budúce zmeny obsahu takýchto odkazov. Týmto sa teda dištancuje výslovne od celého obsahu všetkých odkazových stránok, k jeho zmene prišlo až po vzniku odkazových väzieb.

Za nelegálne, chybné alebo neúplne obsahy a hlavne za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto poskyt­­nutých informácií, ručí výhr­adne poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkazované. Zásadne nedochádza využitím webových stránok Gret­sch­-Unitas k poskytovaniu a/alebo ukladaniu osobných údajov.