Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Architekti & pro­jekt­anti

Pro­jektové konzultácie pre architektov, odborných pro­jektantov, inve­s­torov a generálne stavebné pod­niky

Už viac ako sto­ročie sa zaoberáme pro­duktami a tech­nológiami, s ktorými väčšina ľudí dnes pracuje ako s celkom samozrejmými a každodennými a ich komplexný význam si spravidla celkom neuve­domuje. Ako tvorca a výrobca Vám ponúkame sys­témové riešenia pre otváranie a pohyb, zatváranie a uzamykanie okien a dverí a tiež pre funkčný a bezpečný manaž­ment budov.

 

 

Naše služby pre Vás v pro­jekt­ových konzultáciách
Na želanie Vám spolu s Vami vytvoríme individuálny celkový koncept, od sta­novenia všetkých nevyh­nutných funkcií až po odovzdanie Vašim zákazníkom. Pritom zohľadníme tiež rozhrania presa­hujúce jednot­livé odbory.

Pri­pravíme pre Vás samozrejme výkresy špeci­fické podľa daného pro­jektu, zoznamy dverí, pro­pozície a v prípade pot­reby schémy elek­trického zapojenia. Pri pro­tirečivých požiadavkách Vám pomôžeme nájsť optimálne riešenie. V prípade pot­reby vyvi­nieme pre Váš pro­jekt tiež individuálne riešenia alebo špeciálne konštrukcie vyrobené na mieru. 

Váš pros­pech je našou každodennou prácou
Rov­nako ako o inovačných pro­duktoch a čo pre Vás tieto v pro­jekte a v realizácii zna­menajú Vás informujeme o relevantných normách a smer­niciach. Okrem toho máme pre Vás pri­pravenú rozsiahlu ponuku seminárov, ktoré sa môžu konať u nás alebo vo Vašej kancelárii.

Pre­tože inves­tori sa radi presve­dčia o funkciách ako aj kvalite riešení priamo na objekte, orga­nizujeme a staráme sa o kompletné vzorkovanie na objekte a na želanie pred­s­tavíme rôzne vari­anty a funkcie. Alter­natívne môžete navštíviť naše referenčné pro­jekty prítomné po celom svete. Naši kon­taktní part­neri sú Vám s potešením k dispozícii v 35 krajinách.

Ausschreibungs­Manager

Pre rýchle generovanie kompletných textových popisov pre tendre zahrňujúcich všetky pro­dukty pod­nikovej sku­piny Gretsch­-Unitas.

Semináre a školenia

Z pro­gramu seminárov pod­nikovej sku­piny Gretsch­-Unitas si môžete vybrať z viac ako 100 seminárov z tematických okruhov okennej tech­niky, dver­ovej tech­niky a automatických dver­ových sys­témov. Okrem toho Vás informujeme o všetkých dôležitých normách a smer­niciach a o ich uplat­není v praxi.


X
Na stiahnutie
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Kompendium OBJEKTOV 13,3 MB Načítanie

Osobné konzultácie / informácie
Pot­re­bujete pri Vašom pro­jekt­ovaní podporu, prajete si detailné informácie alebo chcete sa presve­dčiť o kvalite našich pro­duktov?

Kon­taktujte jedno­ducho pre Vás určeného pro­jekt­ového konzultanta alebo si vyžiadajte náš plá­novací box.

ku kontaktnému formuláru