Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Pod­niková sku­pina Gretsch­-Unitas

Pod­niková sku­pina Gretsch­-Unitas pozostáva z viac ako 50 výrobných a predajných spo­ločností v 35 krajinách. Medzinárodné špičkové značky GU (stavebné kovania), BKS (zámky, uzamykacie sys­témy) a FERCO (stavebné kovania) Vám ponúkajú "Náskok so sys­témom".

V konkrétnych prípadoch sa vyrába a dodáva približne 30.000 výrobkov z oblastí okennej a dver­ovej tech­niky, automatických dver­ových sys­témov ako aj sys­témov manaž­mentu budov, ktoré sa dajú bez pro­b­lémov navzájom kombi­novať. S približne 3.700 zamestnan­cami a viac ako 100 ročnou tradíciou vyvíja pod­niková sku­pina GU-Gruppe nielen samo­statné pro­dukty, ale aj individuálne celkové riešenia pre veľké pro­jekty. Spolu s architektmi, pro­jekt­antmi a tiež výrob­cami pro­filových sys­témov sa vytvárajú harmo­nické spojenia vizionárskej architektúry a inovačnej tech­niky.

Vedenie rodinného pod­niku založeného v roku 1907 Vik­torom Gret­schom je dnes v rukách bratov Juliusa a Mich­aela von Resch.

Celosve­tové zastúpenie

50 výrobných a predajných spo­ločností pod­nikovej sku­piny GU-Gruppe náj­dete v 35 krajinách po celom svete. Prehľad o jednot­livých spo­ločnos­tiach s detailnými kon­taktnými informáciami náj­dete na nas­le­dovnej strane.

Čísla, údaje, fakty

V tejto rubrike náj­dete na jednom mieste prehľad všetkých dôležitých čísel, údajov a faktov o pod­nika­teľskej sku­pine Gretsch­-Unitas.

His­tória

Pod týmto titulkom očakávajte najdôležitejšie míľniky našich pútavých, viac ako sto­ročných dejín pod­niku.


X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina