Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

U nás náj­dete dobré príleži­tosti

Uchádzanie sa o prácu u pod­nikovej sku­piny Gretsch­-Unitas sa pre Vás vyplatí – ako zamestnanec pro­fitujete z našej rozsiahlej ponuky kvali­fikácií a ďalšieho vzdelávania. Aj naša dobrá pod­niková klíma, sociálna zodpove­dnosť a otvorená kom­u­nikácia pri­spievajú k vysokej motivácii a tiež nadpriemerne dlhej prís­lušnosti k pod­niku. Všetko toto je zák­ladom pre náš spo­ločný dlhodobý úspech.

Ponuka miest

V našej úspešnej, rastúcej pod­nikovej sku­pine sa otvárajú vždy opäť nové pozície, pre ktoré hľadáme kvali­fik­ovaných a motiv­ovaných ľudí ako ste Vy.


X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina