Okenná tech­nika

U spo­ločnosti GU obdržíte všetko pot­rebné k tomu, aby ste mohli pohybovať alebo zabezpečovať okná a balkó­nové dvere. Pre každý mate­riál rámu a všetky typy vmon­tovania. K tomu patria tiež všetky dôležité časti prís­lušenstva – a samozrejme náš známy dobrý servis.

Kovania pre fasády

V metro­polách sveta vznikajú nové obytné výškové budovy. K nim patria skle­nené fasády s početnými funkciami a najvyššími nárokmi na dizajn. Spo­ločnosť Gretsch­-Unitas umožňuje realizáciu takýchto priečelí evokujúcich pocit vzdušnosti pri bývaní pro­st­redníctvom individuál­neho riešenia fasád.

Otváravo-sklopné kovania

Pod­niková sku­pina Gretsch­-Unitas, popredný medzinárodný líder na trhu s výrobkami okennej a dver­ovej tech­niky, je kom­pe­t­entným partnerom pre otváravo-sklopné kovania. Pro­gram otváravo-sklopných kovaní ponúka univer­zálne použiteľné a estetické kompletné riešenia.

Posuvno-sklopné kovania

Naše posuvno-sklopné kovania Vám aj pri veľkých hmotnos­tiach zaručujú s hravou ľahkosťou precíznu funkčnosť – a to vďaka inovatívnej tech­nike pojazdového vozíka a novej tva­rovanej krivke seg­mentu.

Posuvné kovania

Už pro­st­redníctvom funkcie sys­tému kovaní je zabezpečená bezpečná a odborná obsluha ako aj prechádzanie dverami. Chybné obsluhy sú pri tomto sys­téme vylúčené.

Posuvno-skla­d­acie kovania

Posuvno-skla­d­acie kovania GU obdržíte pre všetky bežné drevené, pla­stové, drevo-hliníkové a hliníkové pro­fily. Na každú schému môžete pripojiť až sedem sklopných krídel a pohodlne ich otvárať. Pro­gram komple­tizujú bezba­riérové napojenie na podlahu.

Zdvižno-posuvné kovania

Zdvižno-posuvné kovania spo­ločnosti GU sa hodia pre okná a balkó­nové dvere z dreva alebo plastu a rov­nako tiež pre kov. Okrem toho očakávajte tiež osobitné riešenie pre štrbi­nové vetranie, vhodné dverové prahy a tiež voli­teľný obmedzovač rýchlosti.

Kyvné kovania

Pre kyvné okná náj­dete u pod­nikovej sku­piny GU ideálne kovania: Päť skrutkova­teľných alebo frézova­teľných kyvných uložení ako aj optimálne k mate­riálu rámu pris­pôsobené centrálne uzávery pokrývajú všetky bežné aplikácie – tiež špeciálne formáty.

Otočné kovania

Všetko to, čo pot­re­bujete: Dve otočné uloženia s bezpečnou, nas­taviteľnou krídlovou brzdou a centrálnymi uzávermi optimálne pris­pôsobenými na mate­riál rámu. Ovládanie otáčavého okna alebo otáčavých dverí sa môže vykonávať na bočnom alebo na dolnom pro­file krídla.

Kľučky

Pre zre­teľnú zjedno­cujúcu líniu v celom dome – od kľučiek okien, cez kľučky pre ter­asové prvky a garnitúry z úzkych pro­filov až po dverové kľučky. Univer­zálne použitie sa môže využiť v každom type budovy.

Otváracie sys­témy nadsvetlíkov

S otváracími sys­témami nadsvetlíkov GU riadite neprístupné nadsvetlíky z plastu, dreva alebo kovu. Sú cenovo výhodné, pre­tože jedným pohonom sa môžu ovládať via­ceré krídla.

ZOTSH a vetracie sys­témy

Zariadenia na odve­trávanie tepla a splodín horenia GU Vám v prípade požiaru ponúkajú individuálne riešenia ori­en­tované na bezpečné a rýchle odsávanie dymu. O denné vetranie sa sta­rajú elektromo­torické pohonné a otváracie sys­témy.

Ručné vetracie sys­témy

Zdravá vnú­torná klíma je zák­ladom pre hygienu a pohodu. Okenné preve­trávače pod­nikovej sku­piny GU-Gruppe Vám pomáhajú zab­rániť vlhkosti a vytváraniu plesní. Môžu sa individuálne pris­pôsobiť danos­tiam.

Dverové prahy

Tým uše­tríte pri balkó­nových dverách a veľkých posuvných prvkoch nezanedba­teľné množstvo vyku­rovacej energie: Tepelne oddelené dverové prahy s cer­ti­fikátom CE pre novo­s­tavbu alebo renováciu a takmer každý pro­filový systém.

Prís­lušenstvo stave­bných kovaní

Od upevňovacej až po zasklievaciu tech­niku, od hliníkových para­pe­tových dosiek až po koľajnice pre ochranu proti dažďu: Na tomto mieste náj­dete vysoko kvalitné pro­dukty pre stavbu a vmon­tovanie okien a balkó­nových dverí.


X
Na stiahnutie
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Predajný sortiment 6,4 MB Načítanie