Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Informa­­tion require­­ments according to § 36 VSBG:

We are not partici­pa­ting in a scheme for dis­pute reso­lu­tion before a con­sumer arbi­t­ra­tion board. Nevert­heless, the German Act on Alter­na­tive Dis­pute Reso­lu­tion for Con­sumer Dis­putes (VSBG) requires that we refer to a con­sumer arbi­t­ra­tion board that can be con­ta­cted via the net.

Allgemeine Ver­brau­cher­sch­lich­tungs­stelle des
Zentrums für Sch­lich­tung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

Web address:
www.verbraucher-schlichter.de

 

Imp­resum

Vše­o­becne zodpovedný
GU-Slovensko s.r.o.
Dolné Hony 24
Priemy­selný park Nitra - Sever

Tel.:    +421 37 28525-00
Fax:    +421 37 28525-99
E-mail: office@g-u.sk

Konateľ: Julius von Resch, Radoslav Kmec

Zapísaný v OR OS Bra­tislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 22248/B

Kon­takt­daten des Daten­schutz­be­auf­tragten:
Daten­schutz­be­auf­tragter
Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz@g-u.de

Vylúčenie zodpove­dnosti

V zmysle platných zákonných pred­pisov je za obsah stránok zodpovedná:
GU-Slovensko s.r.o.

GU-Slovensko s.r.o., výslovne preh­lasuje, že cudzie inter­ne­tové stránky, ktoré pri­amymi alebo nepri­amymi odkazmi súvisiacimi s webovými stránkami Gretsch­-Unitas, vo chvíli vzniku týchto odkazov nemali v obsahu nič, čo by bolo nelegálne alebo pro­ti­právne.

GU-Slovensko s.r.o. nemá žiadny vplyv na aktuálne ani budúce zmeny obsahu takýchto odkazov. Týmto sa teda dištancuje výslovne od celého obsahu všetkých odkazových stránok, k jeho zmene prišlo až po vzniku odkazových väzieb.

Za nelegálne, chybné alebo neúplne obsahy a hlavne za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto poskyt­nutých informácií, ručí výhr­adne poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkazované. Zásadne nedochádza využitím webových stránok Gretsch­-Unitas k poskytovaniu a/alebo ukladaniu osobných údajov.