Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Podmi­enky používania pre stiah­nutie

1. V oblasti na stiah­nutie sa nach­ádzajú obsahy zhotovené pod­nikovou sku­pinou Gretsch­-Unitas. Všetok mate­riál, ktorý je poskyt­nutý k dispozícii na stiah­nutie, podlieha och­rane autorstva a je chrá­nený neme­ckým a medzinárodným právom o značkách, autorstve a datab­ankách.

Dáta poskyt­nuté k dispozícii na stiah­nutie pod­nikovou sku­pinou Gretsch­-Unitas podlie­hajú užíva­teľskému právu Gretsch­-Unitas alebo jej poskytova­teľom licencie. Okrem pome­novaných užívaní nezískava užívateľ žiadne právo na obsahoch.

Zmeny akéhokoľvek druhu, aj tie vo fare­bnom stvár­není obrazu a dátového mate­riálu, sa nesmú vykonávať. Je neprípustné, v spojení s alebo pri zver­ejňovaní alebo postúpení nez­me­nených súborov, rozši­rovať obsahy netýkajúce sa alebo poškodzujúce pro­dukt.

2. Informácie, prospekty, katalógy a iné súbory, ktoré pod­niková sku­pina Gretsch­-Unitas má pri­pravené na stiah­nutie, sa nesmú vyt­lačiť, alebo obsahovo meniť. Je neprípustné jednot­livé strany, zobrazenia alebo texty uchovávať zvlášť, rozmnožovať alebo ináč používať. Dáta sa smú predávať ďalej v nez­me­nenej forme. Predaj je neprípustný.

3. Hoci sa ponúkané stiah­nutia kontrolovali proti vírusom, nemôže sa stoper­centne vylúčiť  poškodenie kvôli prítomnosti odpove­dajúceho škodlivého kódu. Užívateľ preto pri stiah­nutí znovu prevedie víru­sovú kontrolu.

Pri sťahovaní platia naše podmi­enky sťahovania, s ktorými pri stiah­nutí súh­lasíte.