Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Servis

Radi Vám pomôžeme ďalej

Čo kedykoľvek pot­re­bujete, náj­dete tu: Od cenníka až po softvérový pro­gram, od posúdenia rizika až po licenco­vanie CE. Pokojne sa poro­zhliadajte.

Na stiah­nutie

Tu máme pre Vás pri­pravené na stiah­nutie aktuálne informácie – od prospektov a katalógov až po cer­ti­fikáty a návody na údržbu, oše­trenie a obsluhu.

Nariadenie o stave­bných výrobkoch / CPR

V tejto oblasti Vám poskytujeme doku­menty, ktoré podľa nariadenia o stave­bných výrobkoch dokazujú cha­rak­te­ristické vlastnosti našich pro­duktov.

Dielenské výkresy

Tu môžete online nahli­adnuť do našich výkresov vo formáte CAD a pohodlne si ich stiahnuť na Váš počítač. S našimi funkciami vyhľadávania – vyhľadávanie kategórií a voľných textových reťazcov – sa dosta­nete rýchlo a jedno­ducho k želanému výs­ledku.

Softvér

Tu náj­dete prehľad našich softvérových riešení a online platfo­riem, ktoré Vás podpo­rujú pri dennej práci a ktoré pri­spievajú k eko­no­mi­ckému stvár­neniu Vašich obchodných pro­cesov.

Licencie & CE

Pod­niková sku­pina GU je dodáva­teľom sys­témov pre okná a balkó­nové dvere z dreva – a ako zákazník GU môžete po jednodňovom školení označovať Vaše pro­dukty podľa výrobkovej normy EN 14351-1 bez toho, aby sa samo­statne kontrolovali.


X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina