Služby, ktoré sú prístupné pod Vaším prihlásením sa, nájdete ihneď na internetovej adrese

service.g-u.com

Registrovať

Chceli by ste využívať naše služby? Registrujte sa, prosím, na internetovej adrese

service.g-u.com

Sys­témy manaž­mentu budov

So sys­témom manaž­mentu budov efektívne a zmys­luplne navzájom spojíte rôzne sys­témy a zariadenia z bezpečnostnej a kom­u­nikačnej oblasti a oblasti medi­álnej tech­niky. Vďaka sys­témom manaž­mentu budov nezávislým od výrobcu môžete pripojiť množstvo sys­témov a ponúknuť Vašim zákazníkom vysokú mieru slobody rozhodovania, flexibility a ochrany investícií.

Systém manaž­mentu budov GEMOS­

Viac ako 400 rozhraní a viac ako 500 inštalácií: So sys­témom GEMOS­ ako lídrom trhu a zároveň tech­no­logickým lídrom obdržíte systém manaž­mentu budov, ktorý jedno­ducho inte­gruje všetky technické zariadenia do jedného centrálne a jedno­ducho obsl­uhova­teľného pro­st­redia.


X
Na stiahnutie
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Podniková skupina
Gretsch-Unitas
Podniková skupina <br />Gretsch-Unitas
Jazyk: angličtina
Označenie Veľkosť súboru Načí­tanie
Predajný sortiment 6,4 MB Načítanie

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com