Hükümler & Koşullar

En Son Güncel­leme: 26/07/2017
 
 
Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşulları
Bu Poli­tika hüküm­le­rine sadece www.g-u.com.tr sitesine erişebilen Türkiye Cumhu­riyeti’nde mukim kişilere uygulanmakt­adır.
 
Bu web sitesine erişiminiz, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. tarafından muhtelif zam­anlarda güncel­lenebil­ecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, işbu Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve bu koşullara ek olarak düzenlenmiş olan Gizlilik Poli­tikamız ve Cookie (Çerez) Poli­tikamız bünyes­indeki hüküm­leri okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olduğunuzu kabul etmek­tes­iniz. Geçerli değişik­likler için işbu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak inc­elemekle mesul­sünüz. İşbu Hükümler ve Koşullarda yapılan değişik­lik­leri yayınla­mamızın ardından bu web sitesini kullanmak sure­tiyle, değişik­lik­leri kabul etmiş varsayılmak­tasınız. Eğer bu Hüküm ve Koşulları(muhtelif zam­anlarda değişiklik yapılmış haliyle) kabul etmiyor­sanız ya da bu web sites­inden memnun değil­seniz yegane ve münhasır kanuni çözüm yolunuz, bu web sitesini kullanmayı bırakm­aktır.

Sor­umluluk Reddi
Aşağıdaki husus­ları kabul etmekte ve onaylamak­tasınız:

Her ne kadar bu web sites­inde ürün ve hizmetle­rimize ilişkin en son gelişmeleri ve şirketimiz hakkındaki diğer ilgili bilgileri ver­meye çalışsak da bu web sites­inde yer alan bilgilerin doğruluğunu, etkinliğini ve uygunluğunu garanti etmemek­teyiz. Herkes, bu web sites­inin kullanıl­masından doğan tüm sor­umluluğu ve risk­leri üst­lenmek­tedir. Bilgilerin güncel ve doğru bir şekilde sizlere sun­ul­ması için elimizden geleni yapmaktayız, fakat yine de bu bilgiler teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., önceden bildirmek­sizin her­hangi bir zamanda Bilgiler üzerinde ekleme, iptal ya da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sites­inde yayınlanan bilgi ve içe­riğe ilişkin olarak, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. İşbu web sites­inde aksi belir­tilmedikçe, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. kanunen veya sözleşme vası­tası ile sarih veya zımni olan tüm temsil ve garan­tilerden (her­hangi bir sınır­lama olmaksızın; ticarete elve­r­işlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı veya ihlal taahhüt­na­meleri dahil) feragat etmek­tedir. Hiçbir dur­umda, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sites­inin ve/veya bu web sites­inde yayınlanan bilgi veya içe­riğin varlığından veya kullanımından ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili olan doğrudan veya dolaylı yollardan doğan; veya zor­unlu sonucu olmayan (kar kaybı dahil), risk sebebiyle oluşan veya arızi zar­arlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir zar­ardan, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in bu zar­ar­lara ilişkin olasılıklardan haberdar edilmiş olup olma­masına bakılmaksızın, sor­umlu olma­yacaktır.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.; üçüncü kişi sitel­erden veya bu sitel­erdeki  hiper linkler aracılığı ile ulaşılan diğer üçüncü kişi sitel­erden alınan bilgi veya içe­riğin doğruluğundan, etkinliğinden, güncelliğinden ve uygunluğundan sor­umlu olmamakla bir­likte bu hususta her­hangi bir taahhütte de bulunmamakt­adır.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.; bu web sitesini kullanıma hazır halde tutmaya çaba­la­yacaktır, ancak bunu garanti edemeyiz ve bu web sitesine erişimin kes­il­mesi nedeniyle meydana gelen her­hangi bir zarar veya hasar konusunda sor­umluluk ala­mayız. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bakım sebebiyle ya da Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic.A.Ş.’in yegane takdi­rine bağlı olarak başka bir nedenle bu web sitesine erişimi kesebilir.

Sizin Kullanımınız
Aşağıda­kileri anlamakta ayrıca kabul etmekte ve onaylamak­tasınız:

Bu web sitesini kullanarak, bu web sites­inde veya sun­u­cularımızda yayınlanan elek­tronik bilgile­rimizi bölmeye­ceğinizi veya engel­lemeye­ceğinizi kabul etmek­tes­iniz. Web sitemizin güvenlik özellik­lerini bozmaya çalışma­yacağınızı, ayrıca geçerli, yerel ve uluslara­rası tüm kanunlara, kurallara ve yönet­melik­lere uyacağınızı da kabul etmek­tes­iniz.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. tarafından, önces­inde aksi açıkça belir­tilmemişse veya kabul edilmemişse, bu web sites­inin her­hangi bir kullanıcısının Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ne sözlü, yazılı veya elek­tronik bir bildi­rimde bulun­ması halinde (geribildirim, sorular, yor­umlar, öne­riler, fikirler vs.) her­hangi bir gizli ilişki kurulma­yacaktır. Aksine, böyle bir dur­umda Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. web sitesi, kişisel kimlik bilgileri (örneğin; isim, adres, telefon numa­rası) gibi alın­ması gerekli olan kişisel ver­i­leri gizli olmayan bilgi olarak adde­decek ve Gizlilik Poli­tikamıza uygun şekilde alacak, kulla­nacak ve sak­la­yacaktır. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ne her­hangi bir bilgi gönderen kişi, gönderdiği bilginin doğruluğu ve gerçekliği dahil bu bilginin içe­riğinden ayrıca bunun diğer bir kişinin mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmedi­ğinden tamamen kendisi sor­umludur.
 
Fikri Mülkiyet
Bu web sites­inde yayınlanan bilgiler, belgeler ve ilgili gra­fikler (“Bilgiler”), Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in yegane mülkiyet­indedir. Sözleşme kap­samında üçüncü kişi sağlayıcılarca Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ye, bağlı kuruluşlarına veya işti­rak­le­rine, sun­ulan bilgiler Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. mülkiyeti kap­samı dışındadır. (1) Yukarıdaki telif hakkı bildi­riminin tüm kopyalarda yer alması; (2) Bilgi kullanımının sadece,ticari olmayan bilgilendirme amaçlı veya kişisel kullanım için olması; (3) Bilgilerin hiçbir şekilde tadil edilme­mesi ve (4) bu İnternet sites­inden alınan hiçbir gra­fiğin ber­a­berindeki met­inden ayrı olarak kullanılma­ması şart­larının sağlan­ması koşulu ile, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. bilgilerin kullanımına izin ver­mek­tedir. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.; üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sun­ulan içe­rikten sor­umlu değildir ve sizin bu gibi mate­ryalleri, bu içe­riğin telif hakkı sahibinin izni olmaksızın dağıtmanız yas­aktır. Yukarıda izin ver­ilen hususlar hariç tutulmak kaydıyla, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in her­hangi bir patenti, ticari markası veya diğer mülkiyet hakkı kap­samında her­hangi bir kişiye, sarih veya zımni her­hangi bir lisans veya hak ver­ilmemek­tedir.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. ticari markası, ticari adları, ticari takdim şekil­leri ve bu web sites­indeki ürünler, şirketin ürün veya hizmetlerini tanım­la­manın dışında Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in yazılı ön izni olmadan kullanılamaz.
 
Eğer çalışmanızın kopya­landığına ve bu site üzerinde çalışmanıza telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde erişilebil­e­ceğine inanıyor­sanız aşağıda sayılmış olan bilgileri içeren bir yazı ile, telif hakkı temsilcimize temin ederek Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ni bilgilendirebilirsiniz:

  • Telif hakkını ihlalini iddia ettiğiniz işin tanımı;
  • İhlal edici olduğu iddia edilen mate­ryallerin ve Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic.A.Ş.’in mate­ryalin yerini belirle­me­sine yetecek bilgilerin tanımı;
  • Adınız, adres­iniz, telefon numa­ranız ve e-posta adres­iniz;
  • İhti­laflı kullanımın ihlal edici ve izinsiz olduğu yönünde iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuza dair beyanınız; ve
  • Türk Ceza Kanunu’nun yalancı tanıklık ve yalan beyan hüküm­leri çerçeves­inde, bildi­rimi­nizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu ve ayrıca telif hakkı sahibi olduğunuz veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair ver­ilen beyan.
  • Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmekle yetkili olan bir kişinin elek­tronik veya fiziksel imzası.

İddia edilen ihlal bildi­rimi sunmak için lütfen, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’nin Tayin Edilmiş Temsilcisi ile aşağıdaki adres­lerden irtibat kurun:
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Sevil Cad. No:2 Samandıra Sancak­tepe/İst­anbul
Tel: 0216 311 79 39
Fax: 0216 311 79 41
 
 
Gizlilik ve Güvenlik
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., gizli­liğinizin çevrimiçi kor­unacağını taahhüt etmek­tedir. Gizlilik müşte­ri­le­rimiz ve Web sitemizin ziyaretçileri için önem taşımakt­adır. Kişiyi tanım­lamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Poli­tikamıza tabidir; Web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu poli­tikaya bağlı olduğunuzu kabul etmek­tes­iniz.
 
Sor­umluluğun Sınır­landırıl­ması
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sitesi üzerinden temin edilen, bu web say­fasında yayınlanan ya da bu web sitesi vası­tası ile kullanılabilir olan mate­ryaller, bilgiler ve görüşler husus­unda sor­umluluk kabul etmez. Bu mate­ryal, bilgi ve görüşlerin riski tamamen size aittir. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sites­inin veya burada yer alan içe­riğin kullanımından kaynak­lanan her­hangi bir yar­alanma veya zarara dair mesuliyetti red­deder.
 
Bu Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. web sitesi, site içe­riği ve bu web say­fası aracılığıyla sun­ulan ürünler ve hizmetler, garanti ver­ilmek­sizin, "olduğu gibi" veya "bu haliyle" sun­ulmakt­adır. Hiçbir dur­umda, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. veya bağlı kuruluşları, işti­rak­leri, satıcıları veya ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalış­anları veya temsilcileri (bundan sonra " Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. Taraf­ları" olarak anılacaktır) doğal ve zor­unlu sonuçları olmayan, dolaylı, rast­lantısal, ceza­landırıcı veya risk sebebiyle oluşan zar­arlar dahil, bu web sites­inin, sayfa içe­riğinin, bu web sites­inde veya bu site vası­tasıyla sun­ulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanıla­ma­masından kaynak­lanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zar­ardan sor­umlu olma­yacaktır. Kendi ihmallerinden kaynak­lanan ölüm veya fiziksel yar­alanma hariç olmak kaydıyla Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. ve Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. Taraf­ları, işbu ves­i­leyle, geçerli mevzuat hüküm­leri çerçeves­inde izin ver­ilen azami ölçüde, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın her­hangi bir kişinin maruz kalabil­e­ceği ve sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynak­lanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sites­inin kullanımından veya kullanıla­ma­masından; (ii) web sites­indeki bilgilerin veya içe­riğin kullanımından; (iii) web sites­inde veya web sitesi vası­tasıyla sun­ulan hizmetlerden ve (iv) web say­fasına sun­ulan kişisel bilgilerin ele geçi­ril­mes­inden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynak­lanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayı­plar husus­unda, her­hangi bir sınır­lama olmaksızın Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’nin bu gibi zarar veya kayı­pların olabil­e­ceği konusunda bilgilendi­rilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp katego­ri­leri dahil mesuliyetten feragat eder:
•         veri kaybı veya sui­stimali
•         kar kaybı
•         tahmini biri­m­lerin kaybı
•         iş ola­nağı kaybı
•         şere­fiye kaybı
•         itibar kaybı
•         doğrudan ve dolaylı zar­arlar

Genel
Bu hüküm ve koşulların, buradaki konuya ilişkin olarak aramızdaki tüm mutabakatı açık­ladığını kabul etmek­tes­iniz. Bu hüküm ve koşullar, Türk huku­kuna tabi olacak olup bunlara göre yor­um­la­nacaktır. Bu hüküm ve koşulların her­hangi bir sebeple, mahkeme kararı gibi, bir kısmının geçersiz kılın­ması duru­munda, geçersiz kalan hüküm­lerin dışında kalan tüm hüküm­lerin dışında tam olarak yürürlükte kalacağını kabul etmek­tes­iniz. Bu web sitesi hüküm ve koşulları uyarınca ortaya çıkan her­hangi bir anlaşmazlık Türk mahkemeler­inin yargı yetkisine tabi olacak olup İst­anbul Ana­dolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.