Huekuemler & Koşullar

En Son Guencel­leme: 26/07/2017
 
 
Web Sitesi Kullanım Huekuem ve Koşulları
Bu Poli­tika huekuem­le­rine sadece www.g-u.com.tr sitesine erişebilen Tuerkiye Cumhu­riyeti’nde mukim kişilere uygulanmakt­adır.
 
Bu web sitesine erişiminiz, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. tarafından muhtelif zam­anlarda guencel­lenebil­ecek olan aşağıdaki huekuem ve koşullara tabidir. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, işbu Web Sitesi Kullanım Huekuem ve Koşullarını ve bu koşullara ek olarak duezen­lenmiş olan Gizlilik Poli­tikamız ve Cookie (Çerez) Poli­tikamız bue­nyes­indeki huekuem­leri okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olduğunuzu kabul etmek­tes­iniz. Geçerli değişik­likler için işbu Huekuem ve Koşulları periyodik olarak inc­elemekle mesulsue­nuez. İşbu Huekuemler ve Koşullarda yapılan değişik­lik­leri yayınla­mamızın ardından bu web sitesini kullanmak sure­tiyle, değişik­lik­leri kabul etmiş varsayılmak­tasınız. Eğer bu Huekuem ve Koşulları(muhtelif zam­anlarda değişiklik yapılmış haliyle) kabul etmiyor­sanız ya da bu web sites­inden memnun değil­seniz yegane ve muenhasır kanuni çoezuem yolunuz, bu web sitesini kullanmayı bırakm­aktır.

Sor­umluluk Reddi
Aşağıdaki husus­ları kabul etmekte ve onaylamak­tasınız:

Her ne kadar bu web sites­inde ueruen ve hizmetle­rimize ilişkin en son gelişmeleri ve şirketimiz hakkındaki diğer ilgili bilgileri ver­meye çalışsak da bu web sites­inde yer alan bilgilerin doğruluğunu, etkinliğini ve uygunluğunu garanti etmemek­teyiz. Herkes, bu web sites­inin kullanıl­masından doğan tuem sor­umluluğu ve risk­leri uest­lenmek­tedir. Bilgilerin guencel ve doğru bir şekilde sizlere sun­ul­ması için elimizden geleni yapmaktayız, fakat yine de bu bilgiler teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., oen­ceden bildirmek­sizin her­hangi bir zamanda Bilgiler uezerinde ekleme, iptal ya da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sites­inde yayınlanan bilgi ve içe­riğe ilişkin olarak, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir beyan veya taahhuette bulunmaz. İşbu web sites­inde aksi belir­tilmedikçe, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. kanunen veya soezleşme vası­tası ile sarih veya zımni olan tuem temsil ve garan­tilerden (her­hangi bir sınır­lama olmaksızın; ticarete elve­r­işlilik, belirli bir amaca uygunluk, muelkiyet hakkı veya ihlal taahhuet­na­meleri dahil) feragat etmek­tedir. Hiçbir dur­umda, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sites­inin ve/veya bu web sites­inde yayınlanan bilgi veya içe­riğin varlığından veya kullanımından ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili olan doğrudan veya dolaylı yollardan doğan; veya zor­unlu sonucu olmayan (kar kaybı dahil), risk sebebiyle oluşan veya arızi zar­arlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir zar­ardan, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in bu zar­ar­lara ilişkin olasılıklardan haberdar edilmiş olup olma­masına bakılmaksızın, sor­umlu olma­yacaktır.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.; ueçuencue kişi sitel­erden veya bu sitel­erdeki  hiper linkler aracılığı ile ulaşılan diğer ueçuencue kişi sitel­erden alınan bilgi veya içe­riğin doğruluğundan, etkinliğinden, guencelliğinden ve uygunluğundan sor­umlu olmamakla bir­likte bu hususta her­hangi bir taahhuette de bulunmamakt­adır.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.; bu web sitesini kullanıma hazır halde tutmaya çaba­la­yacaktır, ancak bunu garanti edemeyiz ve bu web sitesine erişimin kes­il­mesi nedeniyle meydana gelen her­hangi bir zarar veya hasar konusunda sor­umluluk ala­mayız. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bakım sebebiyle ya da Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic.A.Ş.’in yegane takdi­rine bağlı olarak başka bir nedenle bu web sitesine erişimi kesebilir.

Sizin Kullanımınız
Aşağıda­kileri anlamakta ayrıca kabul etmekte ve onaylamak­tasınız:

Bu web sitesini kullanarak, bu web sites­inde veya sun­u­cularımızda yayınlanan elek­tronik bilgile­rimizi boelmeye­ceğinizi veya engel­lemeye­ceğinizi kabul etmek­tes­iniz. Web sitemizin guevenlik oezellik­lerini bozmaya çalışma­yacağınızı, ayrıca geçerli, yerel ve uluslara­rası tuem kanunlara, kurallara ve yoen­et­melik­lere uyacağınızı da kabul etmek­tes­iniz.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. tarafından, oen­ces­inde aksi açıkça belir­tilmemişse veya kabul edilmemişse, bu web sites­inin her­hangi bir kullanıcısının Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ne soezlue, yazılı veya elek­tronik bir bildi­rimde bulun­ması halinde (geribildirim, sorular, yor­umlar, oene­riler, fikirler vs.) her­hangi bir gizli ilişki kurulma­yacaktır. Aksine, boeyle bir dur­umda Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. web sitesi, kişisel kimlik bilgileri (oer­neğin; isim, adres, telefon numa­rası) gibi alın­ması gerekli olan kişisel ver­i­leri gizli olmayan bilgi olarak adde­decek ve Gizlilik Poli­tikamıza uygun şekilde alacak, kulla­nacak ve sak­la­yacaktır. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ne her­hangi bir bilgi goen­deren kişi, goen­derdiği bilginin doğruluğu ve gerçekliği dahil bu bilginin içe­riğinden ayrıca bunun diğer bir kişinin muelkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmedi­ğinden tamamen kendisi sor­umludur.
 
Fikri Muelkiyet
Bu web sites­inde yayınlanan bilgiler, belgeler ve ilgili gra­fikler (“Bilgiler”), Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in yegane muelkiyet­indedir. Soezleşme kap­samında ueçuencue kişi sağlayıcılarca Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ye, bağlı kuruluşlarına veya işti­rak­le­rine, sun­ulan bilgiler Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. muelkiyeti kap­samı dışındadır. (1) Yukarıdaki telif hakkı bildi­riminin tuem kopyalarda yer alması; (2) Bilgi kullanımının sadece,ticari olmayan bilgilendirme amaçlı veya kişisel kullanım için olması; (3) Bilgilerin hiçbir şekilde tadil edilme­mesi ve (4) bu İnternet sites­inden alınan hiçbir gra­fiğin ber­a­berindeki met­inden ayrı olarak kullanılma­ması şart­larının sağlan­ması koşulu ile, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. bilgilerin kullanımına izin ver­mek­tedir. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.; ueçuencue şahıs sağlayıcılar tarafından sun­ulan içe­rikten sor­umlu değildir ve sizin bu gibi mate­ryalleri, bu içe­riğin telif hakkı sahibinin izni olmaksızın dağıtmanız yas­aktır. Yukarıda izin ver­ilen hususlar hariç tutulmak kaydıyla, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in her­hangi bir patenti, ticari markası veya diğer muelkiyet hakkı kap­samında her­hangi bir kişiye, sarih veya zımni her­hangi bir lisans veya hak ver­ilmemek­tedir.
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. ticari markası, ticari adları, ticari takdim şekil­leri ve bu web sites­indeki ueruenler, şirketin ueruen veya hizmetlerini tanım­la­manın dışında Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’in yazılı oen izni olmadan kullanılamaz.
 
Eğer çalışmanızın kopya­landığına ve bu site uezerinde çalışmanıza telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde erişilebil­e­ceğine inanıyor­sanız aşağıda sayılmış olan bilgileri içeren bir yazı ile, telif hakkı temsilcimize temin ederek Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.'ni bilgilendirebilirsiniz:

  • Telif hakkını ihlalini iddia ettiğiniz işin tanımı;
  • İhlal edici olduğu iddia edilen mate­ryallerin ve Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic.A.Ş.’in mate­ryalin yerini belirle­me­sine yetecek bilgilerin tanımı;
  • Adınız, adres­iniz, telefon numa­ranız ve e-posta adres­iniz;
  • İhti­laflı kullanımın ihlal edici ve izinsiz olduğu yoe­n­uende iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuza dair beyanınız; ve
  • Tuerk Ceza Kanunu’nun yalancı tanıklık ve yalan beyan huekuem­leri çerçeves­inde, bildi­rimi­nizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu ve ayrıca telif hakkı sahibi olduğunuz veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair ver­ilen beyan.
  • Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmekle yetkili olan bir kişinin elek­tronik veya fiziksel imzası.

İddia edilen ihlal bildi­rimi sunmak için luetfen, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’nin Tayin Edilmiş Temsilcisi ile aşağıdaki adres­lerden irtibat kurun:
 
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Sevil Cad. No:2 Samandıra Sancak­tepe/İst­anbul
Tel: 0216 311 79 39
Fax: 0216 311 79 41
 
 
Gizlilik ve Guevenlik
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., gizli­liğinizin çevrimiçi kor­unacağını taahhuet etmek­tedir. Gizlilik mueşte­ri­le­rimiz ve Web sitemizin ziyaretçileri için oenem taşımakt­adır. Kişiyi tanım­lamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Poli­tikamıza tabidir; Web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu poli­tikaya bağlı olduğunuzu kabul etmek­tes­iniz.
 
Sor­umluluğun Sınır­landırıl­ması
Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sitesi uezerinden temin edilen, bu web say­fasında yayınlanan ya da bu web sitesi vası­tası ile kullanılabilir olan mate­ryaller, bilgiler ve goe­rueşler husus­unda sor­umluluk kabul etmez. Bu mate­ryal, bilgi ve goe­rueşlerin riski tamamen size aittir. Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş., bu web sites­inin veya burada yer alan içe­riğin kullanımından kaynak­lanan her­hangi bir yar­alanma veya zarara dair mesuliyetti red­deder.
 
Bu Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. web sitesi, site içe­riği ve bu web say­fası aracılığıyla sun­ulan ueruenler ve hizmetler, garanti ver­ilmek­sizin, "olduğu gibi" veya "bu haliyle" sun­ulmakt­adır. Hiçbir dur­umda, Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. veya bağlı kuruluşları, işti­rak­leri, satıcıları veya ilgili yoen­etim kurulu ueyeleri, çalış­anları veya temsilcileri (bundan sonra " Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. Taraf­ları" olarak anılacaktır) doğal ve zor­unlu sonuçları olmayan, dolaylı, rast­lantısal, ceza­landırıcı veya risk sebebiyle oluşan zar­arlar dahil, bu web sites­inin, sayfa içe­riğinin, bu web sites­inde veya bu site vası­tasıyla sun­ulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanıla­ma­masından kaynak­lanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zar­ardan sor­umlu olma­yacaktır. Kendi ihmallerinden kaynak­lanan oeluem veya fiziksel yar­alanma hariç olmak kaydıyla Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. ve Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş. Taraf­ları, işbu ves­i­leyle, geçerli mevzuat huekuem­leri çerçeves­inde izin ver­ilen azami oelçuede, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın her­hangi bir kişinin maruz kalabil­e­ceği ve soezleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynak­lanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sites­inin kullanımından veya kullanıla­ma­masından; (ii) web sites­indeki bilgilerin veya içe­riğin kullanımından; (iii) web sites­inde veya web sitesi vası­tasıyla sun­ulan hizmetlerden ve (iv) web say­fasına sun­ulan kişisel bilgilerin ele geçi­ril­mes­inden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynak­lanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayı­plar husus­unda, her­hangi bir sınır­lama olmaksızın Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları San.ve Tic. A.Ş.’nin bu gibi zarar veya kayı­pların olabil­e­ceği konusunda bilgilendi­rilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp katego­ri­leri dahil mesuliyetten feragat eder:
•         veri kaybı veya sui­stimali
•         kar kaybı
•         tahmini biri­m­lerin kaybı
•         iş ola­nağı kaybı
•         şere­fiye kaybı
•         itibar kaybı
•         doğrudan ve dolaylı zar­arlar

Genel
Bu huekuem ve koşulların, buradaki konuya ilişkin olarak aramızdaki tuem mutabakatı açık­ladığını kabul etmek­tes­iniz. Bu huekuem ve koşullar, Tuerk huku­kuna tabi olacak olup bunlara goere yor­um­la­nacaktır. Bu huekuem ve koşulların her­hangi bir sebeple, mahkeme kararı gibi, bir kısmının geçersiz kılın­ması duru­munda, geçersiz kalan huekuem­lerin dışında kalan tuem huekuem­lerin dışında tam olarak yue­ruer­luekte kalacağını kabul etmek­tes­iniz. Bu web sitesi huekuem ve koşulları uyarınca ortaya çıkan her­hangi bir anlaşmazlık Tuerk mahkemeler­inin yargı yetkisine tabi olacak olup İst­anbul Ana­dolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.