Vous trouverez désormais immédiatement les services accessibles depuis votre connexion sous

service.g-u.com

Enregistrer

Vous souhaitez utiliser l'un de nos services ? Veuillez vous enregistrer sous

service.g-u.com

Gizlilik Poli­tikası


GU Gizlilik Poli­tikası 26/07/2017 tarihinde güncel­lendi.

İş bu Gizlilik/Çerez Poli­tikası, bağlı kuruluşları ve işti­rak­leri de dahil olmak üzere  Gretsch­ Uni­tas  Yapı Elem­anları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (Bundan sonra “GU” olarak anılacaktır.) tarafından yöne­tilen Gretsch­ Unitas internet sitesi www.g-u.com.tr (Bundan sonra “GU web siteleri” olarak anılacaktır.) vası­tası ile ve tele­fonla bize ulaştığınız zaman tarafımıza sunduğunuz kişisel bilgilerin nasıl işlendiğini açıklamakt­adır.

Bu Gizlilik/Çerez Poli­tikası, ayrıca belirli türdeki teknik ve web tarama bilgiler­inin GU Web Sitelerindeki çerezler ve benzer tekno­lojiler vası­tasıyla toplan­masını da açıklamakt­adır.

Bu Gizlilik/Çerez Poli­tikası, bu Gizlilik/Çerez Poli­tikasına tabi olmayan GU Web Sitelerinden veya GU Web Siteler­inin bağlanabil­e­ceği üçüncü kişi sitelerinden toplanan kişisel bilgilere uygulanmaz. Söz konusu Gizlilik/Çerez Poli­tikasına bağlı GU Web Sitelerini kullanımınız, işbu Gizlilik/Çerez Poli­tikasına ve Satış Hüküm ve Koşulları’na tabi olmakt­adır.

Lütfen GU Web Sitelerini kullanmadan veya bize kişisel bilgiler­inizi sunmadan önce işbu Gizlilik/Çerez Poli­tikasını okuyunuz.

I. Toplanan Bilgi Türleri

Bu Gizlilik/Çerez Poli­tikası "kişisel bilgi"yi nasıl tanımlar?

"Kişisel Bilgi" sizi tanım­layan ya da sizi tanım­lamak için kullanılabil­ecek bilgilerdir. GU Web Sitele­rine gön­de­rilen,bu sitelerce toplanan ve/veya GU’nun erişilebilir bir formda sak­ladığı bilgiler de kişisel bilgiler­iniz kap­samına girmek­tedir. Kişisel Bilgi; adınız, posta adres­iniz, e-posta adres­iniz ve telefon numa­ranız olarak örneklendi­ri­lebilir.

GU, hangi tür bilgileri çevrimiçi olarak toplar?

Gönderdiğiniz Kişisel Bilgiler GU Web Sitelerindeki veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler GU tarafından toplanmakt­adır.. Örneğin; çeşitli konular hakkında bilgi almak, GU pro­gram­larına kayıt olmak, GU Müşteri Hizmeti ile irtibat kurmak veya GU anketle­rine yanıt vermek amacıyla adınızı, posta adres­inizi, e-posta adres­inizi ve/veya diğer bilgiler­inizi gönder­ebilirsiniz. Gizli­liğinizi korumak amacıyla, özellikle istenmemiş bilgileri GU 'ya sunmamalısınız.

Diğer Teknik ve Web Tarama Bilgiler­inizin Pasif Olarak Toplan­ması: GU Web Siteleri, siz aktif olarak bilgi gönder­me­seniz dahi GU Web Sitele­rine yaptığınız ziyaretler hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgiler; örneğin tarayıcınızın tipini ve dilini, işletim sis­temi­nizi, İnternet Pro­tokol (IP) adres­inizi, GU Web sitelerini ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL'lerini, sizi GU Web Sitesine götüren web ara­masını, görüntü­l­ediğiniz web sayfalarını ve reklam­larını ayrıca GU Web Sitesi içe­ris­inde tık­ladığınız bağlantıları kapsayabilir. Bu bilgiler; çerezler, internet etiketleri ve web işaretçileri gibi çeşitli tekno­lojiler kullanılarak toplanabilir. Ayrıca internet tarayıcınız henüz ziyaret ettiğiniz web sites­inin URL'si ve bilgisa­yarınızın çalıştırdığı tarayıcı sürümü gibi bilgilerden bazılarını GU Web Sitele­rine otomatik olarak akt­armakt­adır.

II. Kişisel Bilgilerin Toplan­ması

GU, "Özel Nitelikli Kişisel Ver­i­leri” Toplar Mı?

GU Web Siteleri bazı yargı alanlarında ve açık rız­anız olması şartı ile, sağlığa ilişkin ver­iler gibi özel nitelikli kişisel ver­iler toplayabilir. Bu bilgiler, kişisel ver­i­lerin kor­un­ması mevzuatı uyarınca "özel nitelikli" olarak tanım­lanmakt­adır. GU bu bilgilerin işlen­me­sine yönelik olarak yerel mevzu­atın gerekli kıldığı şekilde ilave tedbirler alacaktır. Ek olarak, GU bağlı kuruluşları veya işti­rak­leri, söz konusu bilgiler hakkında geleneksel veya sosyal beklen­tilere uygun tedbirler alabilir. Özel nitelikli kişisel ver­i­leri tarafımıza sağla­yarak, kişisel ver­i­lerin kor­un­ması mevzuatı uyarınca GU’nun işbu bilgileri topla­masına, akt­ar­masına, depo­la­masına ve işle­me­sine rıza gös­t­ermek­tes­iniz.

GU, benim sunduğum kişisel bilgileri nasıl kullanıyor?

GU sizin GU Web Siteleri vası­tasıyla sunduğunuz kişisel bilgiler­inizi, sorularınıza yanıt vermek için ve size etkin bir müşteri hizmeti sunmak için kulla­nacaktır.

Bunlara ek olarak, kişisel bilgiler­inizi size GU’nun ürün veya hizmetle­rine ilişkin bildi­rimler alma imkanı sunmak, sizi ürünle­rimiz hakkındaki anketlere katılmaya davet etmek ya da sizi özel pro­mo­syonlar hakkında bilgilendirmek gibi diğer iş amaçları çerçeves­inde de kullanabiliriz.

GU, bir GU Web Sites­inde sunduğum kişisel bilgileri benim hakkımdaki diğer kişisel bilgiler ile birleştirecek mi?

GU, bir müşter­inin GU Web Sitelerinden her­hangi birinde ver­diği kişisel bilgileri başka GU Web Sitelerinde ver­diği kişisel bilgilerle birleştirebilir.

GU, çevrimiçi sunduğunuz kişisel bilgileri çevrimdışı kayıt­larımızla da birleştirebilir.

GU, sunduğunuz kişisel bilgileri, doğrudan üçüncü kişilerce temin edilen kayıt­larınız ile de birleştirebilir.

Bu birleşti­rilmiş bilgileri GU Web Sitelerini ve GU Ürünlerini daha iyi tas­ar­lamak, bilgileri size iletmek, pazar­lama ve araştırma faaliyetlerini zen­ginleştirmek ve diğer ticari işlem­leri kolaylaştırmak konusunda bize yardımcı olması için kullanmaktayız.

GU’nun benim hakkımda kişisel bilgileri toplama ve kullanma şekli konusundaki seçenek­lerim neler?

GU Web Sitelerindeki form­lara veya veri alanlarına kişisel bilgi girmemeyi tercih ederek GU’nun sizin hakkınızda aldığı kişisel bilgi mikt­arını ve türünü her zaman sınır­layabilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetle­rimizden bazıları, yalnızca bize uygun kişisel bilgileri sağla­manız halinde size sun­ulabilir. GU Web Siteleri, ilginizi çekebil­ecek teklifler, tanıtımlar ve ilave hizmetler için irtibat lis­tele­rimize girmek veya bu lis­tele­rimizden çıkmak isteyip istemedi­ğinizi sorabilir.

GU, kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşıyor mu?

GU bir ürün hattının veya bölü­münün satışı veya devri ile bağlantılı ya da müşterek pazar­lama pro­gramı ile ilgili haller dışında size ait kişisel bilgileri üçüncü kişilere ver­meyecek veya lis­ans­la­ma­yacaktır.

GU bir ürünü veya hizmeti müşterek pazar­ladığı ya da bir pro­gram veya faaliyeti müşterek yürüttüğü üçüncü kişilerle size ait kişisel bilgileri paylaşabilir. Başka bir şirket ile bağlantılı olarak yürütülen ve size ait kişisel bilgilere erişim gerekebil­ecek bir pro­grama kayıt oluyor­sanız, bu konuda sizi bilgilendirmek bir GU uygula­masıdır.

GU kişisel bilgiler­inizi, kendi iş faaliyetlerini yürütmek için irtibat kurduğu satıcılar ile de paylaşabilir. Size ait kişisel bilgileri ticari faaliyetle­rimiz doğrultusunda yardımcı olması amacıyla satıcılara temin etmemiz halinde, bu satıcıların size ait kişisel bilgileri gizli tut­ması ve size ait kişisel bilgileri sadece GU adına faaliyetlerde bulunmak için kullan­masını sağlamak bir GU uygula­masıdır.

GU’nun  kendi ürün hat­larından veya bölüm­lerinden birinin satışı veya devri halinde size ait kişisel bilgileri üçüncü kişiyle paylaş­ması; alıcının size bilgi ve hizmet sunmaya devam ede­bil­mesini sağlar.

GU, size ait kişisel bilgileri devlet kur­um­larından gelen yetkili bilgi taleplerini yanıt­lamak, ulusal güvenlik dur­um­larını ele almak veya mevzu­atça başka şekilde gerekli kılın­ması halinde ifşa etme hakkını saklı tutar.

GU bünyes­indeki kimin, benim hakkımdaki kişisel bilgilere erişimi olacak?

Kişisel Bilgilere sınırlı sayıda GU çalışanı tarafından erişilir.

Çalış­anlarımızı gizli­liğin önemi ve müşteri ver­i­ler­inin uygun ve güvenli bir şekilde işlen­mesi ve yöne­til­mesi konusunda eği­tiriz.

GU, kişisel bilgileri nasıl koruyor?

Kişisel bilgileri toplayan her bir web say­fasını güvence altına almak bir GU uygula­masıdır. Fakat internet üzerinden akt­arılan kişisel bilgilerin gizli­liği garanti edilemez. İnternet üzerinden kişisel bilgileri özellikle de sağlığınıza ilişkin kişisel bilgileri akt­arırken dikkatli davr­anmanızı tavsiye ediyoruz.

GU, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel bilgiler­inize erişmeye­ceğini garanti edemez. Bu neden­ledir ki, GU Web Sitele­rine kişisel bilgiler­inizi gön­derirken hem fayd­aları hem de risk­leri tartmalısınız.

Ek olarak, işbu Gizlilik/Çerez Poli­tikası kap­samına giren GU Web Siteleri, GU tarafından kontrol edilmeyen veya GU Gizlilik/Çerez Poli­tikasına tabi olmayan bir Web Sitesine her bağ­landığınızda bir uyarı göstere­cektir. Üçüncü kişi web sitele­rine de bağlanırken kişisel bilgiler­inizin güvenliği için bu sitelerin gizlilik poli­tikalarını inc­ele­menizi tavsiye ediyoruz.

GU, kişisel bilgileri farklı yargı alanlarına akt­arıyor mu?

GU, ver­i­leri dünyanın çeşitli ülkelerinde güvenli sun­u­cularda saklar. Lütfen bize vermiş olduğunuz veya GU Web Sitelerini kullanmanızın bir sonucu olarak edindiğimiz bilgilerin Ame­rika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere ikamet etmiş olduğunuz ülke dışındaki ülkelere işleyebil­e­ceğini ve transfer edilebil­e­ceğini unutmayın. Bu ülkel­erdeki gizlilik ve veri koruma kanunları, ikamet ettiğiniz ülke­deki kanunlara eşdeğer olmayabilir. Her­hangi bir GU Web Sitesini kullanıp bunlara katılarak veya bilgiler­inizi bize vererek, bu toplama, akt­arma, sak­la­maya ve bilgilerin bu ülkelere kabul edil­me­sine onay vermiş olursunuz.

GU, çocu­kların gizli­liğini nasıl koruyor?

GU, GU Web sitelerinde çocu­klardan bilerek ("çocu­kları" 13 yaşından küçükler olarak tanımlıyoruz) her­hangi bir kişisel bilgiyi toplamıyor veya kullanmıyor. Çocu­klara, ürünle­rimizi sipariş etmele­rine, bizimle ile­tişim kurmalarına veya çevrimiçi hizmetle­rimizden her­hangi birini kullanmalarına bilerek izin ver­miyoruz.

Ebeveyn­seniz ve çocuğun­uzun bize bilgi sağ­ladığının farkındaysanız, lütfen aşağıda belir­tilen yön­tem­lerden birini kullanarak bizimle ile­tişime geçin; bu sorunu gidermek için sizinle bir­likte çalışacağız.

Kişisel bilgileri nasıl düzeltebilirim veya mevcut müşteri kayıt­larından silebilirim?

Kişisel bilgiler­iniz ilgili mevzuat hüküm­le­rine uygun olarak işlenmiş olsa dahi, işlen­mesini gerektiren sebeplerin ort­adan kalk­ması hâlinde bu ver­iler GU tarafından resen veya sizin tal­ebiniz üze­rine değişti­rilir, silinir, yok edilir veya anonim hâle geti­rilir. Kişisel bilgiler­inizi mevcut müşteri kayıt­larımızdan silmemizi veya kişisel bilgiler­inizi değiştirmemizi talep ede­bilirsiniz. Aşağıda belir­tilen yön­tem­lerden birini kullanarak lütfen bu hususta bizi bilgilendi­riniz. Satış sözleş­mesi, kayıt tutma yükümlülüğümüz ve diğer yasal yükümlülük­le­rimiz kap­samında, ticari işlem­lerle bağlantılı olarak gönderdiğiniz ve söz konusu işlemin daya­nağını oluşturan belirli kişisel bilgileri sak­la­yacağız.

III. Çerezlerin (Coo­kies) Kullanımı ve Diğer İzleme Tekno­lojileri

GU Web Siteleri neden "çerezler" ve diğer izleme tekno­lojilerini kullanıyor?

"Çerez" web sun­u­cumuzun GU web sitesine eriştiğinizde bilgisa­yarınıza gönder­ebil­e­ceği bir dosyadır. Bu dosya daha sonra bilgisa­yarınıza depo­lanır. Kişisel bilgileri, GU web sites­indeki bir forma veya veri alanına girdikten sonra GU Web Sites­inin sıklıkla ziyaret ettiğiniz bölüm­lerini veya eğer tercih eder­seniz kullanıcı kimliğiniz gibi sizin kişisel ter­cih­ler­inizi hatır­la­masına izin veren çerezler ve diğer tekno­lojiler kullanılabilir.

Pasif bilgi toplama tekno­lojileri, GU’nun daha iyi bir hizmet sun­masına, müşteri ter­cih­le­rine bağlı olarak siteleri kişi­selleştir­me­sine, ista­tis­tik­leri der­le­me­sine, eğilim­leri analiz etme­sine ve başka şekilde GU Web Sitelerini yönet­me­sine ve iyileştir­me­sine izin vererek sizin GU Web Sitelerini kullanımınızı kolaylaştırabilir. GU Web Siteler­inin bazı kısım­ları, pasif bilgi toplama tekno­lojileri kullanılmadan çalışmayabilir.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcoo­kies.org adresini ziyaret ede­bilirsiniz.

GU Web Siteleri hangi tip "çerezler" ve diğer izleme tekno­lojilerini kullanıyor?

GU Web Siteleri "oturum" çerezleri kullanır. Oturum çerezleri, web sitesi tarayıcı pen­cerenizden çıktığınızda veya bilgisa­yarınızı kapattığınızda silinen geçici bilgi parçalarıdır. Oturum çerezleri  web sitelerindeki gez­in­tilerin iyileşti­ril­mesi, uygun olmayan dur­um­larda ziyaretçilerin bilgi ver­meler­inin engel­len­mesi (site, belir­tilen para­metreler dışındaki yaş ve menşei ülkeye ait önceki girdileri hatırlar ve sonraki değişik­lik­leri engeller) ve kümelenmiş ista­tis­tiksel bilgilerin toplan­ması gibi amaçlarla kullanılmakt­adır.

GU Web Sitesi, "kalıcı" çerezler kullanabilir. Kalıcı çerezler, bilgisa­yarınızın sabit sürücü­süne yer­leşti­rilen daha kalıcı bilgi parçalarıdır ve siz çerezi silmedi­ğiniz sürece orada kalır. Kalıcı çerezler; daha önce sunduğunuz belirli bilgilerin (örneğin; şifreler) kurt­arıl­ması, ziyaretçilerin web sites­inin hangi alanlarını en değerli gördüğünün belirlen­me­sine yardımcı olun­ması ve ter­cih­ler­inize bağlı olarak sürekli web sites­inin kişi­selleşti­ril­mesi gibi birtakım amaçlarla bilgisa­yarınıza bilgileri depo­lamakt­adır. Bilgisa­yarınıza bu site tarafından yer­leşti­rilen kalıcı çerezler bünyes­inde sizi tanım­lamak için kullanılan bilgilerin sak­lan­masına rıza gös­t­ermek­tes­iniz. Rıza gös­t­ermedi­ğiniz takdirde, site sun­u­cusu sadece sizin çerezler­inizle tanım­lanmamış bir ziyaretçinin siteye giriş yaptığını algılayabil­e­cektir.

GU Web Siteleri, "web işaretçileri" (ayrıca internet etiketleri, tek pik­selli GIF'ler, anlaşılır GIF'ler ve gizli GIF'ler olarak da bilinmek­tedir) kullanabilir. Web işaretçisi; görüntü­lenen sayfaları veya açılan mesajları takip etmek için kullanılan bir web say­fasındaki veya bir e-posta mesajındaki  küçük gra­fiktir. Web işaretçileri, ziyaretçinin bilgisa­yarına ilişkin IP adresi ve tarayıcı tipi gibi web sitesi sunucu bilgilerini söyler. Web işaretçileri, ins­anları sitemize veya sitemizin farklı sayfalarına yönlendiren  çevrimiçi reklam­lara yer­leşti­ri­lebilir. Web işaretçileri, bize bir sayfanın kaç kez açıldığı ve hangi bilgilere danışıldığı hakkındaki bilgileri sunar.

GU’nun çerez ve diğer izleme tekno­lojiler­inin kullanımı hakkındaki seçenek­lerim neler?

GU web sitelerinde çerez ve diğer izleme tekno­lojiler­inin kullanımına izin ver­ebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçenek­ler­inizin size sunumu ve pro­se­dürü web sitesine göre değişkenlik gösterir.

Bazı GU Web sitelerinde, çerezlerin ve/veya diğer izleme tekno­lojiler­inin kullanımına açıkça rıza gös­t­er­meniz isten­ebilir. Sitenin çalış­ması ve talep ettiğiniz hizmetlerin sun­ul­ması için gerekli olan çerezler, rıza gösterip gös­t­ermedi­ğinize bakılmaksızın çalışmaya devam ede­cektir. Diğer çerez tipleri ve izleme tekno­lojileri, siz açık bir rıza gösterene kadar kapatılacaktır. Sonuç olarak, sitenin işlevselliği siz açık bir rızada bulunmaya karar verene kadar azaltılabilir.

Bazı GU Web Sitelerinde  sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezlerin veya diğer izleme tekno­lojiler­inin kullanıl­masını istemedi­ğinizi belirt­menize izin veren tercih soruları veya kutucu­kları sun­ulabilir. Eğer bu dışarıda kalma opsiyonunu kullanmayı tercih eder­seniz sitenin işlevselliği azaltılabilir.

Bazı İnternet tarayıcıları, çerezlerin ve diğer izleme tekno­lojiler­inin kullanımını sınır­la­manıza veya bunu engel­le­menize izin ver­mek­tedir. Bunun nasıl yapılacağına dair tali­matlar için lütfen, İnternet tarayıcınızın sunduğu bilgilere bakınız (Gen­elde  bir "Yardım" menüsü altında bulunmakt­adır).

IV. İrtibat Bilgileri ve Poli­tika Güncel­lemeleri

GU'ya Nasıl Ulaşabilirim?

Eğer bize temin ettiğiniz kişisel bilgilerin kullanımı, transferi, değişti­ril­mesi veya silin­mesi hakkında sorularınız varsa ya da bir GU işlet­mes­inden veya belirli bir GU pro­gramından gele­cekte bildirim almak istemiyor­sanız, lütfen ziyaret ettiğiniz Web Sites­indeki "İle­tişim" linkine tıkla­yarak ya da g-u@g-u.com.tr adres­in­den  e-posta gönde­rerek bizimle irtibat kurunuz. Alter­natif olarak, aşağıdaki adrese bir mektup gönder­ebilirsiniz: İlgili: Gretsch­ Unitas Yapı Elem­anları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Osmangazi Mah. Sevil Cad. No:Samandıra Sancak­tepe/İst­anbul

GU'ya gön­de­ril­ecek tüm bildi­rim­lere lütfen, (mevcut ise) kayıt için kullanılan e-posta adresini, kişisel bilgileri sunduğunuz Web sitesi adresini veya belirli GU pro­gramını (örneğin; GU.com.tr vs.) ve tal­ebinizin detaylı bir açıkla­masını dahil ediniz.

Eğer kişisel bilgiler­inizi silmek, değiştirmek veya düzeltmek istiyor­sanız ve bize e-posta yoluyla ulaşıyor­sanız, lütfen "Silme Talebi" veya "Değişiklik/Düzeltme Talebi" gibi duru­munuza uygun olan konuyu yazarak e-posta gön­der­iniz.Tüm makul taleplere, tal­ebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz ola­rak  cevap vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tal­ebin ayrıca bir maliyeti gerektir­mesi hâlinde, Kişisel Ver­i­leri Koruma Kuru­lunca belir­lenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.

GU’nun bu poli­tikayı güncel­leyip güncel­lemedi­ğini nasıl bil­e­ceğim?

Kan­undaki istis­nalar hariç olmak üzere GU, tekno­lojik iler­lemeleri, yasal veya düzen­leyici değişik­lik­leri ve iyi iş uygula­malarını yansıtacak bir ön bildi­rimde bulunmaksızın bu Gizlilik/Çerez Poli­tikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

Eğer GU gizlilik uygula­malarını değiştir­irse Gizlilik/Çerez Poli­tikasının güncel­lenmiş sürümü, bu değişik­lik­leri yansıta­caktır.Ayrıca Gizlilik/Çerez Poli­tikasının üst kısmındaki yürürlük tarihini güncel­leyerek bu değişik­likler konusunda sizi bilgilendire­ceğiz.