Kullanıcı adınızla ulaşabileceğiniz hizmetleri artık service.g-u.com adresinde bulabilirsiniz

service.g-u.com

Kayıt ol

Hizmetlerimizden birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen service.g-u.com adresinden kaydolun

service.g-u.com

İndirmeler için kullanım koşulları

1. İndirme alanında, Gretsch­-Unitas şirketler grubu tarafından oluştu­rulmuş içe­rikler bulabilirsiniz. İndirme için sun­ulan tüm malze­meler, telif hakkına tabidir ve Alman ve uluslara­rası marka, telif hakkı ve veri bankası hukuku tarafından kor­unmuştur.

Gretsch­-Unitas şirketler grubu tarafından indirme için kullanıma sun­ulan ver­iler, Gretsch­-Unitas'ın veya onun lisans aldığı şirketlerin kullanım haklarına tabidir. Bahsedilen kullanım­ların dışında uygulayıcının içe­rikler üzerinde hiçbir hakkı bulunmaz.

Resim ve veri malze­meler­inin renkli tas­arımı üzerindekiler de dahil, her­hangi bir değişik­liğin yapıl­ması yas­aktır. Değişti­rilmemiş dosyalarla bağlantılı olarak veya bunların yayınlan­ması veya başkalarına ver­il­mesi sırasında ürün dışında ya da ürün için zar­arlı içe­rik­lerin dağıtıl­ması yas­aktır.

2. Gretsch­-Unitas şirketler grubunun indirme için hazır bulundurduğu bilgiler, broşürler, kata­lo­glar ve diğer diğer dosyalar basılabilir, ancak içe­rik­ler­inin değişti­ril­mesi yas­aktır. Mün­ferit sayfaların, resim­lerin veya metinlerin ayrı olarak kaydedil­mesi, çoğaltıl­ması veya diğer her­hangi bir şekilde kullanıl­ması yas­aktır. Ver­iler değişti­rilmeden başkalarına ver­i­lebilir. Satışları yas­aktır.

3. Teklif edilen indirmeler virüs kontrolünden geçmiş olmakla bir­likte, söz konusu zar­arlı kodların bulunma ihtimalinin yüzde yüz ort­adan kaldırıl­ması mümkün değildir. Bu nedenle uygulayıcının bunları indirme sırasında yen­iden virüs kontrolünden geçir­mesi öne­rilir.

İndirme için, bir indirmeyi onay­ladığınızda kabul ettiğiniz indirme koşullarımız geçer­lidir.